Hiển thị một kết quả duy nhất

20,520,000.00 
9,790,000.00 
18,140,000.00 
9,790,000.00 
9,070,000.00 
9,070,000.00 
9,070,000.00 
20,520,000.00 
20,520,000.00 
20,520,000.00 
18,830,000.00 
24,320,000.00 
23,850,000.00 
11,450,000.00 
10,260,000.00 
10,260,000.00 
23,130,000.00 
26,240,000.00 
16,940,000.00 
16,940,000.00 
15,980,000.00 
15,980,000.00 
15,980,000.00 
14,560,000.00 
14,560,000.00 
27,180,000.00 
27,180,000.00 
25,520,000.00