Hướng Dẫn Đổi Url Bài Post

Đổi Url Bài Post Để Làm Gì

Việc đổi Url bài post khi post bài trên Website nhằm 2 mục đích sau đây:

▬ Cập nhật theo dõi số lượng bài viết của 1 hay nhiều người trên trên 1 Website bằng công cụ Analytics.

▬ Đồng thời của việc theo dõi số lượng bài viết thì có thể theo dõi được Traffic từ số lượng bài viết mà 1 hay nhiều người viết trên Website.

Hướng Dẫn Đổi Url Bài Post

Ví Dụ: dưới đây là hình ảnh của 1 bài post trước khi thêm vào phần Tiêu Đề Bài Viết (Title)

 

Để đổi được Url bài viết, thì trước khi thêm Title vào bài viết thì chúng ta sẽ thay đổi Title của bài viết theo cú pháp sau: 

▬ Tiêu Đề Bài Viết + Ký Tự Theo Dõi (KTTD)

Ví Dụ: Tiêu đề bài viết bài viết là:

▬ Những Mẫu Đồng Hồ Hiệu Citizen Bất Tử, Nhìn Là Phấn Khích

Thì sẽ đổi thành

▬ Những Mẫu Đồng Hồ Hiệu Citizen Bất Tử, Nhìn Là Phấn Khích KTTD

Quy Tắc Của Ký Tự Theo Dõi Là Gì

Để theo dõi được tên bài viết do ai viết, vì thế khi thêm KTTD vào Title thì KTTD sẽ được đặt cố định theo quy tắc sau:

▬ Sử dụng chữ cái đầu trong tên họ của người viết làm ký tự viết tắt để theo dõi. Ví dụ: người viết là Nguyễn Thanh Thùy thì ký tự theo dõi là NTT

▬ Thêm vào Title bài viết theo cú pháp sau: byNTT

Ví Dụ: Tên người viết bài là Nguyễn Thanh Thùy, và Title bài viết là “Những Mẫu Đồng Hồ Hiệu Citizen Bất Tử, Nhìn Là Phấn Khích” thì sau khi đổi sẽ là:

▬ Những Mẫu Đồng Hồ Hiệu Citizen Bất Tử, Nhìn Là Phấn Khích byNTT

Chú ý: Ký tự theo dõi của mỗi người là cố định, không thay đổi để như vậy sẽ có thể theo dõi được chính xác số lượng bài viết cũng như Traffic.

Sau khi đổi Title thì thêm Title mới đổi vào vị trí Title của bài viết, sau khi thêm thì Url của bài viết sẽ tự động nhận Url có ký tự theo dõi, khi Url đã nhận thì chúng ta xóa đi ký tự theo dõi trong Title bài viết sau đó mới Public bài viết nhé.